SYSTÉM DELTA

   POPIS

       Jednopotrubní centralizovaný mazací systém Delta má zvláštní, typický způsob fungování, který předpokládá v první fázi dosažení maximálního tlaku a zásobování všech rozvaděčů systému a  v druhé fázi rychlé snížení tlaku až na hodnoty blízké nule. Tento rychlý pokles tlaku, vyvolaný zařízením uvnitř zásobovacího čerpadla, se nazývá dekomprese. Celý cyklus je tedy uzavřen pouze pokud systém po dosažení maximálního tlaku správně dokončí také fázi dekomprese.  Tlak v systému vždy vyvolává čerpadlo na něž jsou sérií potrubí napojeny rozvaděče umístěné co nejblíže místu mazání. Zvláštním úkolem rozvaděčů je objemové dávkování maziva, které dodává čerpadlo. Dodávají mazivo k různým spotřebičům stroje.

      Existuje víc sérií rozvaděčů o jednom nebo více výtlacích s průtokem regulovatelným od 0,02 do 2,5 cm3  na cyklus. Základní rozdělení dávkovačů je na dávkovače přímé a nepřímé.  

 Nepřímé dávkovače:     dodávají dávky maziva dodané čerpadlem během fáze dekomprese systému. 

 Přímé dávkovače:        dodávají dávky maziva v momentě, kdy je zařízení pod tlakem.

     Jednopotrubní systém Delta je systém s jednou linií, velmi jednoduchý, a umožňující zásobování i velmi vzdálených zařízení s velkým množstvím spotřebičů. Prostřednictvím kontroly tlaku zásobovacího potrubí je možné ověřit  správné fungování systému, nebo-li díky signálům z kontaktů je možné zaznamenat počet mazacích cyklů, které proběhly správně při provozním tlaku obvykle mezi 22 až 28 bary. Je možné použít minerální oleje také s velmi vysokou viskozitou a tekuté mazací tuky. V každém případě ve všech technických tabulkách jsou jasně popsána maziva, která se obvykle používají.

 

 

 

ČERPADLA

 V tomto systému se obvykle používají  různá čerpadla. Člení se podle typu řízení a způsobu, kterým se uvádějí do pohybu. Najdeme zde různá ruční čerpadla, s nádrží nebo bez, vestavná, s přírubou, s průtokem od 7 do 30 cm 3. Všechna tato čerpadla jsou pístová a jsou uváděna do pohybu pákou, stačí jen jednou stlačit páku čerpadla, aby se uskutečnil celý mazací cyklus. Mimo jiné je velmi důležité poznamenat, že absorbce zásobovaného zařízení musí být nižší, než průtok čerpadla, protože v opačném případě by systém nemohl dosáhnout normálního pracovního tlaku, který více méně udržuje správný chod.

    Různé druhy elektrických čerpadel umožňují předem nastavit automatický chod zařízení, s kontrolami nebo bez nich. Čerpadla jsou opatřena třífázovým elektrickým motorem a mají obvykle nádrž o různém objemu s vizuálním ukazatelem hladiny maziva. Elektrický ukazatel minimální hladiny maziva je každopádně možné dodat ke všem typům čerpadel. Zubové čerpadlo z tepelně zpracované oceli, umístěné přímo na elektrickém motoru, je stejné pro všechny série a umožňuje všem skupinám průtok 380 cm3, tlak je obvykle regulován přetlakovým ventilem mezi 22 až 28 bary, ale v určitých případech je možné dosáhnout i hodnot daleko vyšších. Tato čerpadla se spouští automaticky, jsou velmi přesná, a proto jsou schopna systému zajistit téměř absolutní volnost. Mezi elektrickými čerpadly je také série s mechanicky řízeným časováním umožňující naprogramovat ve skupině vlastní frekvenci mazacích cyklů, s časovým rozpětím 50 sekund až 60 minut.

    Třetí možností jsou pneumatická a olejodynamická čerpadla. Tato čerpadla s nádrží nebo bez, vestavná nebo s přírubou, se mimo jiné používají při servořízení, kdy ve stroji již existuje tlak vzduchu nebo oleje při vlastním řízení stroje. V těchto případech jsou přímo napojena na některý prvek, který je uváděn do provozu ve frekvenci přizpůsobené mazacímu cyklu prostřednictvím jednoduchého cyklického spínače s příčkami, který lze nastavit, a který může po dokončení určitého množství pohybů jednou z částí stroje spustit  mazací cyklus. Jedná se o pístová čerpadla spojená s válcem řízeným vzduchem nebo olejem, s jednoduchým efektem, s pevným průtokem od 3 cm3 /cyklus až po 30 cm3 /cyklus, s nádržemi od 1,2 do 9 litrů. Jako u všech čerpadel s pevným průtokem je důležité ověřit, že průtok čerpadla je vyšší než spotřeba maziva pro uvedení zařízení pod tlak, protože v opačném případě by systém nemohl správně fungovat.

 

 ROZVADĚČE

      V jednopotrubním systému Delta je rozvod maziva dodávaného čerpadlem během cyklu svěřen sérii dávkovacích prvků, jimž se všeobecně říká dávkovače. Jejich úkolem je rozvádět a dodávat požadované množství maziva (dle mazaného povrchu) k jednotlivým orgánům stroje, na kterém jsou umístěny. Z hlediska funkce se dělí na dvě kategorie.

      Nepřímé rozvaděče dodávají mazivo ke spotřebiči, když je systém ve fázi dekomprese. Během doby, kdy je systém pod tlakem, shromažďují množství maziva, které objemem odpovídá množství vyznačenému na hlavě dávkovacího šroubu, aby ho dodaly do stroje v okamžiku, kdy se systém dostane do fáze dekomprese.

      Přímé rozvaděče naopak dodávají mazivo ke spotřebiči, když je systém pod tlakem. Obě skupiny se dělí do různých sérií podle počtu výtlaků, podle jejich minimálního a maximálního průtoku a podle způsobu montáže.
SYSTÉM ŘÍZENÍ A KONTROLY

      Série elektrického systému pro řízení, časování a kontrolu, které jsou určené pro použití čerpadel v jednopotrubním systému Delta jsou popsány ve zvláštních tabulkách.  Jedná se o různé typy, od nejjednodušších po nejsložitější, kde kromě programování frekvence mazacích cyklů  je možné kontrolovat také tlak oleje, když je čerpadlo v provozu a množství maziva v nádrži. Mohou být uloženy buď v cínové skříni, nebo mohou být povrchové a jsou schopné vysílat signály při každé anomálii funkce systému.

 

 ROZVODNÉ SÍTĚ

     Celá rozvodná síť, ať už hlavní nebo vedlejší výtlakové potrubí, může být z oceli, mědi nebo nylonu, k napojování se používají koncová a střední šroubení, spojky a ukotvovací odlitky, které umožňují nejrůznější způsoby montáže. Šroubení jsou obvykle jednoduché  nebo dvojité kužely, které zajišťují dobré utěsnění pro tlaky až do 150 barû. Těsnící sedla, šroubení a dvojité kužely jsou konstruovány podle normy DIN 3853, 3854 a 3862. Je možné použít normální ohebná potrubí nebo potrubí potažená kovem o různých průměrech a délkách.

 

MAZIVA

      V jednopotrubním systému Delta mohou bÿt použity minerální oleje a tekuté mazací tuky za podmínky, že jsou brány v úvahu údaje uvedené v každé technické dokumentaci, kde jsou jasně uvedena maziva, která je možné použít. Maximální přípustná viskozita olejů je 400O E při minimální provozní teplotě, a v žádném případě nemohou být agresivní vůči gumě.

      Tekuté mazací tuky musí být možné čerpat i při nízkých teplotách, a jejich konzistenci je nutné udržovat mezi 000 a 0 v souladu s ukazatelem penetrace ASTM od 430 do 475 podle NLGI. Uživatel musí každopádně brát v úvahu rozměry potrubí a zařízení, aby dodržel správnou funkci systému, hlavně ve fázi dekomprese.